Tuyển dụng

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN : 

Đơn xin việc
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Upload tập tin hồ sơ của bạn để chúng tôi xét duyệt : file ảnh, file word,...